• 609 965 613
 • sikoraclinic@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY PODMIOTU   LECZNICZEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Podmiot leczniczy działa pod nazwą DAMIAN SIKORA CLINIC i wykonuje działalność w Zbąszynku przy ulicy Długiej 1.

2.         Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą pod nazwą „SIKORA CLINIC”.

§ 2

Podmiot leczniczy (zwany dalej: Sikora Clinic) działa na podstawie:

1)         powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2)         wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

3)         regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Regulamin  organizacyjny Sikora Clinic określa w szczególności:

1)         przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;

2)         organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami;

3)         warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4)         wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

5)         organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość;

6)         wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

7)         sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń

1.         Sikora Clinic udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, pod adresem:

a)         Przychodnia Gminna w Zbąszynku, ul. Długa 1 (I piętro).

§ 5

Cele i zadania podmiotu

1.         Celem głównym Sikora Clinic jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie opieki stomatologicznej.

2.         Do zadań Sikora Clinic należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia i profilaktyki stomatologicznej w warunkach ambulatoryjnych.

§ 6    

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  

1.         Sikora Clinic   prowadzi   działalność   leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia   zdrowotne.

2.         Zakres świadczeń udzielanych przez Sikora Clinic obejmuje:

a)         Stomatologię zachowawczą z endodoncją;

b)         Stomatologię dziecięcą;

c)         Chirurgię stomatologiczną;

d)         Ortodoncję;

e)         Periodontologię;

f)         Protetykę stomatologiczną;

g)         Rentgenodiagnostykę w zakresach wymienionych w lit.  a) — f);

h)         Sprzedaż wyrobów w zakresie stomatologii zachowawczej, kosmetyków oraz suplementów.

§ 7

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

1.         Sikora Clinic kieruje właściciel tj. Damian Sikora               

2.         Kierownik Sikora Clinic wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie posiada podmiot   leczniczy i nakładają   powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzą sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.                                                             

3.         Kierownik Sikora Clinic kieruje podmiotem  leczniczym.

4.         Kierownik Sikora Clinic może powołać zastępcę.

5.         W        przypadku       powołania       zastępcy, kierownik    Sikora Clinic określi zakres obowiązków oraz udzieli stosownych pełnomocnictw i upoważnień.  

6.         Podczas nieobecności kierownika Sikora Clinic, zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§ 8

Struktura organizacyjna   

1.         Strukturę organizacyjną Sikora Clinic tworzy następującą jednostkę organizacyjną:

I.          Sikora Clinic Przychodnia w Zbąszynku.

    § 9

Organizacja i zadania jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego

Do  zadań  jednostki  organizacyjnej  wymienionej w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki  nad  pacjentami  poprzez  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych w zakresie  lecznictwa ambulatoryjnego, a przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji,  leczenie,  wykonywanie zabiegów w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncją u dorosłych i dzieci, diagnostyka, leczenie, profilaktyka chorób zębów,  przyzębia i  błony  śluzowej  jamy  ustnej,  periodontologia,  zabiegi  chirurgiczne,  ortodoncja,   protetyka stomatologiczna oraz rentgenodiagnostyka.      

§ 10

 1. Jednostka organizacyjna Sikora Clinic oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w ramach tej jednostki obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik Sikora Clinic lub inne osoby wyznaczone przez Kierownika.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 11

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Sikora Clinic organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym
  w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu lub innym miejscu pobytu pacjenta.  
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich lub telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Bez wcześniejszego uzgodnienia przyjmowani są wyłącznie pacjenci z powikłaniami po zabiegach wykonanych w Sikora Clinic oraz dzieci do lat 15 z dolegliwościami bólowymi. Poinformowanie o konieczności odbycia takiej wizyty skraca czas oczekiwania na przyjęcie.
 5. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania Sikora Clinic o rezygnacji z umówionej wizyty.
 6. Sikora Clinic dokłada wszelkich starań, aby zapewnić punktualne przyjęcia, jednakże z uwagi na nieprzewidywalność przebiegu niektórych zabiegów, Sikora Clinic nie może zagwarantować punktualności przyjęć.    
 7. Warunkami koniecznymi podjęcia leczenia jest podanie przez pacjenta pełnych danych osobowych, rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej ogólnego stanu zdrowia oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 8. Sikora Clinic odmówi wykonania zabiegu osobie pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających lub osobie niepełnoletniej bez obecności pełnoletniego opiekuna.
 9. Plan  leczenia  powstaje  drogą  uzgodnień  między  pacjentem,  a osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych. Wybór metody leczenia wymaga akceptacji obu stron. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych odmówi wykonania zabiegu, jeśli w świetle jej wiedzy nie będzie on dla pacjenta rozwiązaniem korzystnym.
 10. Sikora Clinic nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.

§ 12

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 1. Sikora Clinic w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Sikora Clinic oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych
   z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
  • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 3. Sikora Clinic udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.        
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 13

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

Sikora Clinic prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sikora Clinic udostępnia dokumentację o jakiej mowa w ust. 1:

a)         pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, lub osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

b)         podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c)         organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d)         podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

e)         ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem;

f)         uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

g)         organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

h)         podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

i)          zakładom ubezpieczeń – za  zgodą  pacjenta;

j)          lekarzowi, pielęgniarce lub położnej; w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

k)         szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja     dotyczy;

I)          innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego Sikora Clinic lub poprzez sporządzenie jej kopii (w tym w formie odwzorowania cyfrowego — skanu), odpisów lub wyciągów, w tym także na informatycznych nośnikach danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§14

 1. Sikora Clinic może udzielać świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie bądź w ramach NFZ i LUX MED.
 2. Za  udzielone   świadczenia   zdrowotne   pacjenci   wnoszą   opłaty   zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa cennik zawarty pod adresem: https://sikoraclinic.pl/cennik/.
 3. Na życzenie pacjenta przed podjęciem leczenia może zostać sporządzony jego kosztorys. Jeżeli jednak w trakcie leczenia wystąpią okoliczności zmieniające jego przebieg, zmieni się kosztorys leczenia.
 4. Należności za świadczone usługi opłacane są każdorazowo po udzieleniu świadczenia zdrowotnego.
 5. Przed wykonaniem   uzupełnień protetycznych niezbędne jest uiszczenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 50% wartości świadczenia.

§15

1. Sikora Clinic udziela 12-miesięcznej rękojmi na wykonane wypełnienia światłoutwardzalne. Jeśli w tym czasie wypełnienie istotnie zmieni swoje właściwości, zostanie ono nieodpłatnie wymienione.  Odpowiedzialność Sikora Clinic z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w przypadku, gdy pacjent:

a)         przerwał zaplanowane leczenie lub nie zastosował higienicznych zaleceń lekarza;

b)         cierpi na schorzenia mające zasadniczy wpływ na stan jamy ustnej np. bruksizm czy paradontozę;

c)         uległ wypadkowi, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie wypełnienia.

2. Sikora Clinic udziela 24-miesięcznej rękojmi na uzupełnienia protetyczne. Jeśli w tym czasie uzupełnienie protetyczne w istotny sposób zmieni swoje właściwości, zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub ponownie wykonane. Odpowiedzialność Sikora Clinic
z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w przypadku, gdy pacjent: 

a)         pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub nie zastosował higienicznych zaleceń lekarza;

b)         pacjent cierpi na schorzenia mające zasadniczy wpływ na stan jamy ustnej np. bruksizm czy paradontozę;

c)         pacjent samodzielnie dokonał przeróbek, korekt czy napraw uzupełnień protetycznych;

d)         nastąpiło mechaniczne uszkodzenie uzupełnienia protetycznego.

3. Leczenie stomatologiczne może wiązać się z wystąpieniem powikłań niewynikających z błędów osób udzielających świadczeń zdrowotnych, takich jak:

a)         pozabiegowe dolegliwości bólowe;

b)         reakcja alergiczna na zastosowane leki;

c)         utrzymujące się zaburzenia czucia po podaniu znieczulenia;

d)         wystąpienie po leczeniu zachowawczym (szczególnie głębokiej próchnicy) czy protetycznym stanu zapalenia miazgi i konieczności przeprowadzenia leczenia kanałowego;

e)         złamanie czy pęknięcie zęba;

f)         krwawienie, obrzęk, szczękościsk po usunięciu zęba.

Powyższe nie stanowi podstawy odpowiedzialności Sikora Clinic z tytułu rękojmi.

4. Uwagi i zastrzeżenia do udzielanych świadczeń zdrowotnych, należy w pierwszej kolejności omawiać z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych.

§16

Zadatek

1. W przypadku rezerwacji wizyty na przeprowadzenie leczenia w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Sikora Clinic, pobierany jest zadatek 50% od sumy całkowitego leczenia.

2. Zadatek może zostać uiszczony w gabinecie lub przelewem na konto bankowe o nr: 17 1160 2202 0000 0005 5466 4928. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, brak zaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji będzie skutkował odwołaniem rezerwacji wizyty.

3. Zadatek jest odejmowany od kosztów leczenia w momencie ich rozliczenia.

4. Jeżeli Pacjent przełoży wizytę z minimum 48 – godzinnym wyprzedzeniem, wpłacony zadatek zostaje zaliczony na poczet kolejnej wizyty. W przypadku braku przełożenia wizyty z wymaganym wyprzedzeniem lub braku stawienia się Pacjenta na umówionej wizycie zadatek przepada. Brak zwrotu zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez podmiot leczniczy kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z pozostawaniem personelu medycznego w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych.

5. W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie podmiotu leczniczego usługa nie może być zrealizowana, kwota zadatku podlega zwrotowi w pełnej w wysokości w terminie 7 dni od dnia poinformowania pacjenta o zaistniałej sytuacji.

§17

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania.